söndag, juli 21, 2024
Mest lästaResa med hund

Resa till Finland med hund

Resa till Finland (och Åland) med hund

De tusen sjöars land, heter det ju. Och enligt wikipedia så finns det 243 709 sjöar i Finland som är minst ett hektar.

Här hittar du internationella hundutställningar i Finland >>

Regler för att ta med hund till Finland från Sverige

 • Hunden måste vara id-märkt med mikrochip. Om märkningen gjorts före den 3 juli 2011 godkänns även tatuering.
 • Hunden måste vara vaccinerad mot rabies.
  • Från 29.12.2014 får inte en valp som är under 12 veckor gammalt inte vaccineras utan hunden ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen. Om hunden av en eller annan orsak har som valp blivit vaccinerad mot rabies före 12 veckors ålder måste hunden vaccineras på nytt före resan. Efter vaccinationen skall man vänta i 21 dygn förrän man kan resa med hunden.
  • Detta innebär i praktiken att en valp måste vara minst 15 veckor innan den kan resa in i Finland.
  • Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns.
  • Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering. Vaccineringen måste ges minst 21 dygn före införseln. Om vaccinet har en avvikande början på skyddande immunitet inleds giltighetstiden för vaccinationen när skyddande immunitet fastställs, vilket skall vara minst 21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den första vaccinationen. I passet antecknas vaccinets namn, tillverkare och partinummer, datum för vaccinationen och från och med vilket datum och till och med vilket datum vaccinet är giltigt.
 • Hunden måste vara behandlad av veterinär med avmaskning mot “rävens dvärgbandmask” (echinococcos). Behandlingen ska ha genomförts av veterinär minst 24 och högst 120 timmar före inresa till Finland.

För deltagande på utställning i Finland krävs också

Vaccinationsbestämmelser

Alla hundar som deltar i evenemang som är underställda Kennelklubben måste ha gällande vaccinering enligt följande:

 • Vaccinering mot valpsjuka. Hunden ska ha vaccinerats mot valpsjuka minst två gånger och det ska ha förlöpt minst 21 dygn sedan den senaste boosterinjektionen. Den första boosterinjektionen av en hund är giltig ett år framåt. De följande boosterinjektionerna som ges efter att valpen fyllt ett år eller senare gäller under den tid som anges i vaccinets produktresumeer.
 • Rabiesvaccination. Hunden ska ha vaccinerats mot rabies minst en gång, och det ska ha gått minst 21 dygn sedan dess. En vaccination som ges till en hund som inte fyllt ett år gäller i ett år. De följande vaccinationerna som ges när hunden är ett år eller äldre gäller under den tid som anges i vaccinets produktresumeer.

För en hund som deltar i ett evenemang ska det företes ett vaccinationsintyg där det antecknats hundens ID-nummer samt vaccinationernas sista giltighetsdag.

Bestämmelser om smittsamma sjukdomar

En hund får bara delta i evenemang om den varit symptomfri i minst två veckor, efter sjukdomar av följande slag:

 • Valpsjuka, smittsam hepatit, kennelhosta eller andra smittsamma inflammationer i andningsvägarna
 • Parvovirusdiarré eller liknande smittsam mag-tarminfektion

Samma begränsning gäller även symptomfria hundar som bor i samma hushåll som hunden ovan. Parasiter (yttre och interna) måste elimineras innan hunden tillåts delta i evenemang.

Förnyande av vaccination vars giltighet gått ut

Föråldrade vaccinationer måste förnyas minst 21 dygn före evenemang.

Rekommendationer om vaccinering

Rekommenderat vaccinationsprogram, som en veterinär dock kan frångå:

 • Valpsjukevaccin ges för första gången till valpar som är 12 veckor gamla i form av en kombination av fyra vacciner (vaccin mot valpsjuka, smittsam hepatit, parvovirus och kennelhosta). En booster ges 4 veckor efter den första injektionen.
 • Den första rabiesvaccineringen ges tidigast när valparna är 16 veckor gamla. Det rekommenderas att valpsjuke- och rabiesvaccin inte ges samtidigt.

Anteckningarna om tidigare vaccineringar ska finnas med, i ett sällskapsdjurspass eller på ett vaccinationsintyg av annat slag.

Vaccineringen mot kennelhosta ska helst förnyas varje år eller, beroende på situationen, innan hunden deltar i prov, tävling eller utställning.

Koppeltvång i Finland

Under tiden 1 mars – 19 augusti råder koppeltvång i Finland.

Allemansrätten i Finland

I Finland gäller samma allemansrätt som här i Sverige.

Allemansrätten ger var och en rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger eller förvaltar området ifråga. Vistelse i naturen inom de gränser allemansrätten utstakar, kräver alltså inte markägarens tillstånd, och det kostar heller ingenting. Läs mer om allemansrätten på naturskyddsområden.

Då man utnyttjar allemansrätten får man inte orsaka markägaren, markanvändningen eller naturen mer än smärre olägenheter.

Med allemansrätten får du
 • röra dig till fots, åka skidor och cykla i naturen, såsom i skogar, på naturängar och på vattendrag och sjöar,
 • rida,
 • tillfälligt vistas och övernatta på sådana områden där det är tillåtet att röra sig,
 • plocka vilda bär, svampar och icke-fridlysta växter,
 • meta och pilka,
 • idka båtliv, simma och vattendrag samt färdas på isen,
Med allemansätten får du inte
 • orsaka olägenheter för markägarens markanvändning,
 • röra dig på gårdsplaner, planteringar och odlade åkrar,
 • fälla eller skada levande träd,
 • ta torra eller kullfallna träd,
 • ta mossor eller lavar,
 • göra upp öppen eld på annans mark,
 • störa hemfriden exempelvis genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen,
 • skräpa ned i naturen,
 • köra ett motorfordon i terrängen,
 • störa eller skada fågelbon och fågelungar,
 • störa djur, och
 • fiska och jaga utan vederbörliga tillstånd.
 • att låta hunden springa utan koppel på allmän badstrand, lekpark eller -område för barn, preparerat skidspår eller idrottsanläggning
 • att ha hunden utan koppel i tätort, på en motionsslinga eller på annans mark
 • att låta hunden röra sig (inte ens på din egen mark) utan koppel under tiden 1.3 – 19.8