tisdag, juni 25, 2024

Hur går det till på hundutställning?

Borzoi på hundutställningHur går det till på hundutställning?

Hundutställning är roligt, men kan för den oinvigde verka väldigt rörig och utan struktur. Här kommer en sammanställning hur det går till.

Rasstandard

Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden i varje ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, benställning, bett och så vidare.

På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också för rasen specifika fel och diskvalificerande fel, till exempel otillåten färg eller felaktiga rörelser.
Fel bedöms efter hur stor avvikelsen från standarden är. Hund med diskvalificerande fel tilldelas kvalitetspriset Disqualified.

Rasstandarden bestäms av kennelklubben i rasens hemland.

Allmänna regler

Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb. Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.

Hinder för deltagande på utställning
Hund som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris/ Disqualified, på grund av att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende äger inte rätt att delta. Med tydligt flytktbeteende menas då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. Hund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar, får inte delta i officiell klass.
Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, samt får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning.Generellt gäller att svenskfödd hund som är öron- eller svanskuperad inte får delta på utställning. Från och med 1 januari 2008 gäller det för alla hundar oavsett födelseland med några få undantag.

Oacceptabelt beteende

Hundar som under utställning uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor eller andra hundar kan avvisas från utställningsområdet. Domare och övriga funktionärer har skyldighet att skriftligen rapportera oacceptabelt beteende till SKK.

Otillåtet på hundutställning

Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tilllåtet att med hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden.

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Hunden får inte de senaste sex månaderna före utställningen ha ägts, trimmats, tränats, vårdats eller uppvisats av domaren som ska bedöma hunden eller av person i domarens hushåll. Detta gäller även andra situationer där förtroendet för domarens opartiskhet kan ifrågasättas.

Utställarens skyldigheter

Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden, är skyldig att delta i den klass där hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande konkurrensklass. Utställare, vars hund ska ingå i uppfödar- eller avelsklass, bör delta med sin hund om detta begärs av uppfödaren eller ägaren till avels-hund/-tik då detta tillhör god kynologisk sed. Det gäller även deltagande i finaltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar. Utställaren eller dennes ombud är skyldig att
rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter. Överträdelse härav kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av dens pris och – vid allvarligare omständigheter disciplinära åtgärder. Om hunden förvaras i t ex bil, bur eller tält ska det ske på sådant sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag!

Kvalitetsbedömning på hundutställning

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris.

Kvalitetspriserna är:

  • Excellent
  • Very good
  • Good
  • Sufficient
  • Disqualified
  • Cannot be judged
  • Även HP och CK är en kvalitetsbedömning

Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)
Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende eller har sådana anatomisk defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel eller
är kryptorchid.

Cannot be judged
(kan inte prissättas – KEP)

Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning på hundutställning

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Om en hund fått Disqualified får den inte fortsätta tävla i någon klass på utställningen.

Valpklass (inofficiell, dvs resultatet registreras inte hos SKK) 6–9 mån
Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen. Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Juniorklass (junkl) 9–18 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder.  Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i juniorklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. CK kan tilldelas hundar med utmärkt
helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15–24 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk).
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i unghundsklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Öppen klass (ökl) 15 mån–
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i öppen klass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass (chkl) 15 mån–
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass alternativt i bruks-/jaktklass om hunden innehar den provmerit som krävs eller veteranklass om
hunden uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i champion konkurrens- klass.

Championkonkurrensklass (chkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i championklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. CK kan tilldelas hundar medutmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) 8 år–
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i veteranklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Bästa veteranhane och veterantik med Excellent tävlar om rasens bästa veteran som går vidare till finaltävlingarna i stora ringen.

Bästa hanhundsklass (bhkl)
Bästa tikklass (btkl)

I denna klass deltar hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats CK. Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat. Reservcertifikat utdelas till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM).

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)
I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG) i den grupp som rasen tillhör.

CACIB – (Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Beauté)

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhundsrespektive Bästa tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.

> Här kan du läsa mer om CACIB, C.I.B, C.I.E och internationell utställningschampionat >>

Avelsklass (avelskl)
Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i
gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om
enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP. Bästa avelsgrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl)
Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP. Bästa uppfödargrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.
Finaltävlingar i stora ringen
Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling (separata regler för junior handling finns på www.skk.se).

Bäst i gruppen (BIG)  och
Best in Show (BIS)

BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Endast konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund – Best in Show.

Att tänka på innan du åker på hundutställning

Du är skyldig att känna till gällande utställnings- och championatsregler samt dopingsregler. Dessa hittar du på på SKKs webbplats www.skk.se.
Beställ anmälningsblanketter i god tid då anmälningstiden brukar gå ut cirka 4 veckor innan utställningen. Blanketten kan skrivas ut från SKKs webbplats www.skk.se. Anmäl gärna via internetanmälan på www.skk.se. Att medlemskapet är betalt innan anmälan utgår (gäller ej valpklass). Du ska vara med lem i arrangerande klubb. Vilken klubb som anordnar den aktuella utställningen framgår av annonsen.Hunden måste ha ett svenskt registreringsnummer om den ägs av en person boende i Sverige.
Kontrollera att ett giltigt vaccinationsintyg finns.Hunden ska vara van att hanteras så att domaren kan känna på den och titta på tänderna. Det är bra om hunden även är van att stå stilla en stund och att den kan röra sig i trav bredvid sin förare utan att dra i kopplet.

Att tänka på under hundutställningen

Åk till utställningsplatsen i god tid. Det är speciellt viktigt om din hund är ovan vid utställningar. Det kan vara kö in tillutställningsområdet på grund av veterinärbesiktningen.
Alla länsklubbsutställningar har en hedersprismonter där du kan hämta ut eventuella priser mot uppvisande av hundens kritiklapp och även köpa rosetter.
Blir din hund champion måste du skicka in ansökan till SKK för att få championatet registrerat. Det kan du göra via en webbtjänst på www.skk.se eller genom att skicka in en blankett per post.

Protester

Det finns två situationer när en protest ges möjlighet att gå vidare för prövning.

Det ena är när man anser att ett fel av vad som kallas vara av teknisk art (se Exempel 1) har begåtts och den andra situationen är när en hund, enligt gällande regler, inte haft rätt att delta (se Exempel 2).

1.) Ett fel av teknisk art kan bäst beskrivas vara om en domare har delat ut ett Disqualified och hänvisat sitt beslut till ett fel som inte är angivet som ett Disqualified i standarden. I ett sådant fall kan utställaren lägga in en protest mot domarens beslut.

2.) Inte rätt att delta enligt gällande regler är när;
a) hund inte har rätt ålder för den klass den har anmälts till, eller
b) att den tävlar i jakt/bruksklass utan att ha korrekta meriter, eller
c) att det framkommer att en utländsk hund tävlar i jakt/bruksklassen med ett icke giltigt Working class certificate (WCC). I ett sådant fall kan den som berörs lägga in en protest mot domarens beslut.
En domarens ”fria skön”
Däremot kan man inte protestera mot det som beskrivs med att domaren bedömer efter sitt ”fria skön”. Det kan vara att domare, som alltid dömer hunden för dagen, anser att hunden inte har de kvaliteter, till en grad som denne bedömer ska finnas mer eller mindre av. Det står med andra ord domaren fritt att fatta sådana beslut efter vad denne ser just där och då.

Frågan om ändring av domslut kan prövas

Det finns tre kategoriserade situationer där domares beslut kan tas till prövning (diskussion);

1.) Efter protest från utställare vars rätt berörs av det klandrade resultatet.
Exempel: Vid en konkurrensplacering vet deltagare på andraplatsen att vinnaren har tävlat i fel klass, eller att hunden ifråga inte har ställts ut enligt gällande regler (kanske har det inte gått tillräckligt antal dagar efter en valpning), då infaller situationen att nummer 2 får sin rätt berörd av det fastställda (klandrade) resultatet. Och kan när bedömningen är klar, lägga in en protest mot det som skett.

2.) Efter anmälan från bestyrelsen eller från den domare som fattat beslutet.
Exempel: Här kan bestyrelsen eller SKK efter utställningen föra en diskussion med domaren efter ett beslut, som kan få till följd att domaren ser att sakfrågan har blivit fel bedömd.

3.) Att SKK av någon annan anledning tar upp frågan om ändring av ett domslut.
Exempel: Om SKK får information om att det har begåtts felaktigheter. Informationen kan vara av sådan art att det berättigar SKK att pröva frågan för att få till en ändring av det som skett.

Skillnaden mellan en protest och en skrivelse

En protest är en protest mot att en hund har blivit fel bedömd eller fått ett resultat baserat på fel meriter och ska lämnas in skriftligt, tillsammans med protestavgift, till bestyrelsen på utställningsdagen, för att med säkerhet tas upp till behandling.

En skrivelse – som inte är en protest mot domarens bedömning – bör även den lämnas in på plats till bestyrelsen, då handläggning och utredning i de flesta fall bäst sker där händelsen inträffar. Den kan i sitt innehåll beskriva en händelse eller ett beteende som inträffat på en utställning inom SKK-organisationen. Det kan vara att man vill belysa hur man blivit bemött, eller hur ett arrangemang har icke-fungerat för allmänhet och/eller deltagare (arrogans, otrevliga uttryck, osympatiskt uppträdande från domare eller annan funktionär). Kommer en sådan skrivelse i efterhand till SKKs kommittéer kan även den givetvis tas upp till behandling, men har många gånger ett betydligt sämre bevisläge faktamässigt som gör att ”domen” kanske slutar med att ”ord står mot ord”.

Läs mer i Utställnings- och championatregler som kan laddas ner från
www.skk.se